Ultima data actualizata:
16 octombrie 2019

Statistici


Situatia demografica

Administativ, comuna Teliucu Inferior se compune din patru sate mai mari : Teliucu Inferior, Cinciş-Cerna, Izvoarele, Teliucu Superior. De satul Teliucu Superior mai aparţine şi colonia Frontu II .

Satul Cinciş- Cerna este format, ca urmare a strămutării datorate construirii lacului de acumulare, din sate mai mici ca : Cinciş, Cerna, Valea Ploştii, Bălana, Moara Ungurului şi Baia Craiului.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, conform Direcţiei judeţene de statistică Hunedoara,  la data de 01.01.2006, este urmatoarea :

Grupa de varsta 0-14 ani 15-45 ani 46-59 ani peste 60 ani  TOTAL
Nr. persoane 346 973 446 673 2438

Din tabelul de mai sus observăm ponderea destul de ridicată de persoane vârstnice ( 27,6 % ) din totalul populaţiei comunei , ceea ce ne duce la concluzia ,pe de o parte că  speranţa de viaţă a crescut şi pe de altă parte că populaţia are tendinţe de imbătrânire . Acest fapt se datorează scăderii natalităţii şi migraţiei populaţiei tinere.

Ocuparea populatiei
  TOTAL BARBATI FEMEI
Populatia activa 951 664 387
Somerii in cautarea altui loc de munca 649 372 277
Somerii in cautarea primului loc de munca 166 104 62
Populatia inactiva 136 88 48
Elevii / Studenti 1601 680 921
Pensionari 363 175 188
Casnice 212 0 212
Intretinute de alte persoane 153 84 69
Intretinere de stat 34 13 21
Persoane cu alta situatie economica 7 4 3
Statutul profesional
Salariati 761 456 305
Patroni 8 2 6
Lucratori pe cont propriu 7 6 1
Lucratori familiali in gosp. proprie 39 12 27
Distributia populatiei dupa ocupatia in activitatea
Legislatori, membri ai exec. şi înalţi conducători ai administraţiei        2
Conducători de unităţi         12
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 73
Învăţământ     27
Funcţionari de birou şi în administraţie          38
Lucrători în servicii personale şi  de protecţie        53
Vânzători în magazine si pieţe     54
Lucrători în agricultură, silvicultură     47
Muncitori calificaţi în ind. extractivă şi construcţii    59
Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii metalice şi altele    166
Muncitori calificaţi în mecanică fină, artizanat, imprimerie     3
Muncitori calificaţi în industria alimentară , operatori şi alte meserii 133
Conducători vehicule      36
Muncitori necalificaţi în servicii, vânzări, industrie      110
Forţele Armate   2
Structura populatiei ocupate dupa statutul profesional pe activitati economice

Salariati 761, din care :

- agricultură, silvicultură    19
- industria extractivă 63
- industria prelucrătoare  238
- energie electrică şi termică, gaze şi apă     28
- construcţii                               45
- comerţ, repararea autovehiculelor  53
- hoteluri şi restaurante           10
- transport, depozitare, comunicaţii       22
- activităţi financiare      4
- tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate întreprinderilor  19
- administraţie publică    30
- învăţământ          27
- sănătate şi asistenţă socială    25
- alte activităţi de servicii colective, sociale, şi personale  13

Patroni 8, din care :

- industria prelucrătoare  1
- comerţ şi repararea autovehiculelor   6
- hoteluri şi restaurante           1

Lucratori pe cont propriu 6, din care :

- agricultură, silvicultură   2
- industria prelucrătoare 1
- construcţii  1
- transport, depozitare, comunicaţii     1
- tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate întreprinderilor    1

Miscarea naturala a populatiei

Natalitatea

Un rol însemnat în ansamblul fenomenelor demografice care au determinat dinamica numărului locuitorilor comunei Teliucu Inferior l-a avut natalitatea al cărui nivel are în general tendinţe de scădere dacă facem comparaţa numărului de copii născuţi între anii 1990- 2005,una din cauze fiind condiţiile socio- economice grele ca urmare a disponibilizărilor majore din sectoarele minerit,ca sector important  şi metalurgic, comuna fiind aproape monoindustrială.Studiind datele statistice referitoare la nr. de copii născuţi în perioada mentionată observăm că natalitatea a scăzut la jumătate în anul 2005 în comparaţie cu anul 1992 şi cu aproape 1/3 faţă de anul 1990 aşa cum rezultă din tabelul şi graficul de mai jos:

An 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Copii 20 25 24 31 28 16 28 19 25 19 16 22 30 14 18 12

După cum observăm din tabelul de mai sus, rata natalităţii a fluctuat de la un an la altul,ea atingând un maxim în anul 1993 ( 10,9 %o) şi un minim în anul 2005 ( 4,9 %o ). Dacă facem comparaţie cu rata natalităţii judeţului Hunedoara în anul 1993 (10, 9 %o) observăm că cele doua rate : judeţ şi comună sunt identice.Comparând  rata natalităţii comunei Teliucu Inferior din anul 2000 ( 5,87 %o ) şi a judeţului Hunedoara din acelaşi an ( 9 %o ) obsevăm că rata comunei este mai mică cu aproape jumătate decat cea pe judeţ ceea ce ne conduce la ideea că in mediul rural, în general,datorită condiţiilor de viaţă precare, numărul total al membrilor din familie sunt în continuă scădere.

Sporul natural

În anul 2002, la ultimul recensământ, populaţia comunei Teliucu Inferior era de 2564 locuitori,în 2004 populaţa comunei Teliucu Inferior era de 2454 locuitori, din care 1225 bărbaţi şi 1229 femei ( 0,051 % din populaţia judeţului), având o tendinţă vizibilă de scădere între cei doi ani.

Comparativ cu 01.07.1990 când populaţia comunei a fost de 3041 locuitori, din care 1505 femei şi 1536 bărbaţi , populaţia în 2004 a scăzut cu 587 locuitori ,fiind cca. 80% din populaţia existentă în 1990, adică în această perioadă nu există un spor natural ,ci o pierdere a populaţiei  de –20%.Această tendinţă de scădere a populaţiei se regăseşte şi la nivelul întregului judeţ care înregistra în 2004 un spor natural negativ de – 3,44 %.Cu toate acestea, în comuna noastră scăderea populaţiei este mult mai accentuată comparativ cu cea a judeţului Hunedoara.

Amplitudinea acestui fenomen are repercursiuni grave asupra structurii demografice de moment, dar mai ales a celei de perspectivă, cât şi asupra depopulării satelor şi aşa cu puţini locuitori.

Statistici

Evoluţia numerică a populaţiei

Analizând evoluţia demografică naturală a populaţiei incepând cu anul 1948 şi până în anul 2002, vom observa  că populaţia comunei Teliucu Inferior este în continuă creştere în perioada 1948- 1990, creştere explicată prin faptul că în această perioadă s-a dezvoltat foarte mult zona ca urmare a dezvoltării industriei miniere şi metalurgice  dar începând cu acest an constatăm un proces lent dar ascendent de  îmbătrânire a populaţiei şi de depopulare al satelor.La ultimul  recensământ al populaţiei  din anul 2002 se poate remarca o scădere drastică a populaţiei comparativ cu anul 1977 cănd a fost un vârf al populaţiei, fapt ce se datorează în primul rând fenomenului de migraţie spre alte zone din ţară şi spre alte ţări. Migraţia, este în bună măsură, rezultatul disponibilizărilor masive din minerit ca urmare a procesului de închidere al minei din zonă care a atras după sine,ca într-un lanţ, închiderea uzinei de preparare şi o reducere masivă a personalului din industria metalurgica din Hunedoara.

Numărul redus de locuri de muncă, lipsa investitorilor din zonă precum şi monocalificarea celor care au lucrat în industria minieră şi metalurgică, a dus la plecarea multor persoane spre locurile de baştină, plecarea în alte ţări unde lucrează în domeniul agricol sau  în alte domenii ( social- de îngrijire de persoane în vârstă de către femei) în care nu se solicită o calificare deosebită.

Pentru bună regulă, redăm mai jos evoluţia populaţiei în perioada 1948- 2002:

Localitate 1948 1966 1977 1992 2002
Teliucu Inferior 644 2713 2162 1628 1386
Cincis-Cerna 573 851 861 788 736
Izvoarele 532 352 318 167 134
Teliucu Superior 249 372 404 334 308
TOTAL 1998 4288 3745 2917 2564

Din tabelul de mai sus se consată că populaţia anului 2002,la ultimul recensământ, reprezintă 68,46 % din populaţia existentă la recensământul din anul 1977. De altfel, chiar dacă facem comparaţie între anul 1992 şi 2002 la numărul de gospodării vom identifica un număr total de 906 gospodării în anul 1992 şi cu 44 gospodării mai puţine în anul 2002 ( 862 gospodării ).

După cum se poate observa , scăderea cea mai mare a populaţiei in această perioadă este localizată în satul Izvoarele care se află la o distanţă de peste 10 Km de Teliucu Inferior şi peste 20 Km de Hunedoara .Cauzele fiind nu numai izolarea în care trăiesc, ori potenţialul productiv redus al pământului, ci mai ales conşientizarea sentimentului de frustrare pe măsură ce intră în contact cu oraşul, cu standardele lui de viaţă, iar satul unde locuiesc ramâne tot mai în urmă şi izolare.Frustrarea este percepută cu atât mai puternic cu cât izolarea determinată de distanţe, lipsa drumurilor de acces adecvate, lipsa mijloacelor de transport, lipsa mijloacelor de informare, este tot mai mare.

Aceasta se manifestă, în primul rând prin plecarea tinerilor spre alte şcoli sau spre alte locuri de muncă, unde le-au fost oferite condiţii de educaţie şi muncă, mai bune.

Depopularea între cele trei recensăminte 1977, 1992 şi 2002 exprimată prin reducerea numerică a populaţiei, impune măsuril de politică strategică regională şi locală privitoare la atragerea investitorilor străini, crearea unor locuri de munca stabile, crearea unei infrastructuri propice dezvoltării de activităţi economice in zonă, relansarea activităţilor agricole şi de creştere a animalelor prin sprijinirea micilor fermieri, valorificarea potenţialului turistic, etc.

Sus